• شرکت طاها کیمیا تجهیز

اولین مرحله دربرنامه آنالیز مغزه، آماده‌سازی مغزه است. نمونه‌های مغزه با کیفیت، اساس یک آنالیز مغزه صحیح هستند که منجر به بدست آمدن بهترین داده‌ها و اتخاذ تصمیم‌گیری‌های مناسب می‌شود.

null

اشباع مغزه
Core Saturation

اشباع مغزه
Core Saturation
دستگاههای این دسته شامل:
1- Auto Saturator, AST-300
1- Auto Saturator, AST-600

null

کالیبراسیون (چک پلاگ)
Calibration (Check Plug)

کالیبراسیون (چک) پلاگ
Calibration (Check Plug)
دستگاههای این دسته شامل:
1- Core Check Plug
2- STANDARD SAMPLE FOR PERMEABILITY CALIBRATION SSPC

null

تمیز کردن مغزه
Core Cleaning

تمیز کردن مغزه
Core Cleaning
دستگاههای این دسته شامل:
1- Centrifugal Extractor
2- Core Cleaner, Automatic CO2, Toluene
3- Soxhlet Extraction Apparatus
4- Dean Stark (Full Diameter) (Single Unit)
5- Dean Stark (Plug Size) (Six Unit)

null

خشک کردن
Drying

خشک کردن
Drying
دستگاههای این دسته شامل:
1- Lab Oven, Gravity, Convection

null

مغزه گیری
(Core Drilling / Plugging)

مغزه گیری
(Core Drilling / Plugging)
دستگاههای این دسته شامل:
1- Core Milling Machine Corelab
2- Drilling Press Diamond Tool Corelab

null

برش / برش موازی / پرداخت مغزه
Slabbing / Trimming / Grinding

برش / برش موازی / پرداخت مغزه
Slabbing / Trimming / Grinding
دستگاههای این دسته شامل:
1- Core Slabbing Band Saw
2- Core Slabbing Cross Cut Saw
3- Core Slabbing Long Bed Saw
4- Horizontal Band Saw
5- Vertical Band Saw
6- Trim Saw
7- Endface Precision Grinder

برندها