• شرکت طاها کیمیا تجهیز

اولین مرحله دربرنامه آنالیز مغزه، آماده‌سازی مغزه است. نمونه‌های مغزه با کیفیت، اساس یک آنالیز مغزه صحیح هستند که منجر به بدست آمدن بهترین داده‌ها و اتخاذ تصمیم‌گیری‌های مناسب می‌شود.

null

اشباع مغزه
Core Saturation

اشباع مغزه
Core Saturation
دستگاههای این دسته شامل:
۱- Auto Saturator, AST-300
۱- Auto Saturator, AST-600

null

کالیبراسیون (چک پلاگ)
Calibration (Check Plug)

کالیبراسیون (چک) پلاگ
Calibration (Check Plug)
دستگاههای این دسته شامل:
۱- Core Check Plug
۲- STANDARD SAMPLE FOR PERMEABILITY CALIBRATION SSPC

null

تمیز کردن مغزه
Core Cleaning

تمیز کردن مغزه
Core Cleaning
دستگاههای این دسته شامل:
۱- Centrifugal Extractor
۲- Core Cleaner, Automatic CO2, Toluene
۳- Soxhlet Extraction Apparatus
۴- Dean Stark (Full Diameter) (Single Unit)
۵- Dean Stark (Plug Size) (Six Unit)

null

خشک کردن
Drying

خشک کردن
Drying
دستگاههای این دسته شامل:
۱- Lab Oven, Gravity, Convection

null

مغزه گیری
(Core Drilling / Plugging)

مغزه گیری
(Core Drilling / Plugging)
دستگاههای این دسته شامل:
۱- Core Milling Machine Corelab
۲- Drilling Press Diamond Tool Corelab

null

برش / برش موازی / پرداخت مغزه
Slabbing / Trimming / Grinding

برش / برش موازی / پرداخت مغزه
Slabbing / Trimming / Grinding
دستگاههای این دسته شامل:
۱- Core Slabbing Band Saw
۲- Core Slabbing Cross Cut Saw
۳- Core Slabbing Long Bed Saw
۴- Horizontal Band Saw
۵- Vertical Band Saw
۶- Trim Saw
۷- Endface Precision Grinder

برندها