• شرکت طاها کیمیا تجهیز
CAP-700 Compressibility of Rock, Acoustic Velocity Sanchez

Compressibility of Rock, Acoustic Velocity and Pore Bulk System Sanchez

رایگان

The CAP 700 is used for the measurement of rock compressibility, acoustic velocity and pores & bulk volume compressibility.

Product Description

برای دانلود برگه مشخصات فنی محصول روی لینک زیر کلیک فرمایید.

01-Compressibility of Rock, Acoustic Velocity and Pore Bulk System 700 bar