• شرکت طاها کیمیا تجهیز
03-04-field-portable-mixer

Field Portable Mixer-Fann

رایگان

The Field Portable Mixer is designed for use with field test kits. Speed is 15,000 rpm. It features a spring clip and mud shield for direct attachment to the No. 202 High-Impact Plastic Measuring Cup.

Product Description

برای دانلود برگه مشخصات فنی محصول روی لینک زیر کلیک فرمایید.

03-04-field-portable-mixer-data-sheet-fann