• شرکت طاها کیمیا تجهیز
Portable Probe Permeameter, PPP-250 Corelab

Portable Probe Permeameter, PPP-250 Corelab

رایگان

این دستگاه برای تعیین تراوایی گاز در میدان های نفتی استفاده می شود. داده ها با روش جریان غیرپایا و ازطریق محاسبه کاهش فشار بر حسب زمان بدست می آیند و تراوایی گازی اندازه گیری می شود.

Product Description

برای دانلود برگه مشخصات فنی محصول روی لینک زیر کلیک فرمایید.

08-Portable Probe Permeameter, PPP-250 data sheet