• شرکت طاها کیمیا تجهیز

تعریف، توصیف و شبیه سازی اساسی مخزن بر مبنای نتایج بدست آمده از آنالیز معمولی مغزه (RCAL) انجام می شود. این نتایج شامل میزان تخلخل (Porosity)، اشباع(Saturation) و تراوایی(Permeability) است که برای آنالیز سه عامل بنیادی یک مخزن مورد استفاده قرار می گیرند. این سه عامل بنیادی شامل وجود حفره های حاوی سیال در سنگ مخزن، وجود هیدروکربن در این حفره ها و قابلیت و احتمال تولید سیال هیدروکربنی است.

null

محاسبات حجمی
Volume Calculations

محاسبات حجمی
Volume Calculations
دستگاههای این دسته شامل:
1- Archimedes Bulk Volume, VBA-200
2- Ultragrain Grain Volume, UGV-200
3- Mercury Capillary Pressure

null

تراوائی
Permeability

تراوائی Permeability
1- Back Pack Permeameter BPP-200
2- CMS™-300 Automated Permeameter
3- Liquid Permeameter UltraPermL& PDPL
4- Portable Probe Permeameter, PPP-250
5- Pressure Decay Profile Permeameter, PDPK-400™
6- Pulse Decay Permeameter - PDP-200
7- UltraPerm Gas Permeameter
8- Turret Hassler Full Diameter Coreholder
9- Rock Compressibility RCA-841

null

تخلخل
Porosity

تخلخل
Porosity
دستگاههای این دسته شامل:
1- UltraPore Porosimeter - UPore 300

null

نمودارگیری پرتو گاما
Core Gamma Logging

نمودارگیری پرتو گاما Core Gamma Logging
دستگاههای این دسته شامل:
1- Spectral Core Gamma System
2- Well-Site Gamma Logger, WSGL-100
3- SGR-740 SPECTRAL GAMMA RAY CORE LOGGER

null

اشباع سیال
Fluid Saturation

اشباع سیال
Fluid Saturation
دستگاههای این دسته شامل:
1- Soxhlet Extraction Apparatus (see core preparation)
2- Dean Stark (Full Diameter) (Single Unit)(see core preparation)
3- Dean Stark (Plug Size) (Six Unit)(see core preparation)
4- Cryogenic Distillation System

برندها