• شرکت طاها کیمیا تجهیز

سه برند معتبر fann، Ofite و Chandler  سبد کاملی از تجهیزات مورد نیاز برای تست سیالات حفاری در میدان های نفتی یا آزمایشگاه را ارائه کرده اند. این تجهیزات برای تست سیالات حفاری استفاده شده در چاه های زمین گرمایی، چاه های آب و سایر پروژه های حفاری قابل استفاده می باشند.

null

فعالیت
Activity

فعالیت
Activity

null

پایش خوردگی
Corrosion Monitoring

پایش خوردگی
Corrosion Monitoring

null

پایداری الکتریکی
Electrical Stability

پایداری الکتریکی
Electrical Stability

null

اندازه گیری pH
pH Measurement

اندازه گیری pH
pH Measurement

null

سنجش شیلی
Shale Testing

سنجش شیلی
Shale Testing

null

رولر آون
Aging / Roller Ovens

رولر آون
Aging / Roller Ovens

null

دانسیته / ماد بالانس
Density / Mud Balances

دانسیته / ماد بالانس
Density / Mud Balances

null

فیلتراسیون
Filtration

فیلتراسیون
Filtration

null

مقاومت
Resistivity

مقاومت
Resistivity

null

مقاومت برشی
Shear Strength

مقاومت برشی
Shear Strength

null

میکسر / بلندر
Blenders and Mixers

میکسر / بلندر
Blenders and Mixers

null

Differential Sticking

Differential Sticking

null

اندازه ذرات
Particle Size

اندازه ذرات
Particle Size

null

ریتورت
Retorts

ریتورت
Retorts

null

Swelling

null

کلسیمتر
Calcimeters

کلسیمتر
Calcimeters

null

تست لوبریسیستی
EP and Lubricity Test

تست لوبریسیستی
EP and Lubricity Test

null

تست تراوائی
Permeability Tests

تست تراوائی
Permeability Tests

null

Sand Content

null

ویسکومتر / رئومتر
Viscometers/Rheometers

ویسکومتر/ رئومتر
Viscometers/Rheometers

null

کیتها
Kits

برندها