• شرکت طاها کیمیا تجهیز

یکی از مهم‌ترین داده‌های مورد استفاده در شبیه‌سازی رفتار مخازن نفت و گاز داده‌های مربوط به رفتار سیالات مخزن می باشد. برای توصیف سیالات مخزن و محاسبه عملکرد حجمی آن ها در فشارهای مختلف، بررسی رفتار تعادلی- فازی سیال مخزن و مطالعات دقیق آزمایشگاهی PVT امری ضروری است. آزمایش های مختلفی را می توان روی نمونه سیال مخزن انجام داد. این آزمایش ها را می توان به سه دسته کلی تقسیم نمود: 1- آزمایش های میدانی اولیه 2- تست های معمول آزمایشگاهی 3- تست های آزمایشگاهی ویژه فشار-حجم-دما (PVT)

null

آنالیز خاص سیال
Special Fluid Analysis

آنالیز خاص سیال
Special Fluid Analysis

null

ویسکوزیته
Viscosity

ویسکوزیته
Viscosity

null

Onfield Instruments

Onfield Instruments

null

آماده سازی نمونه
Sample Preparation

آماده سازی نمونه
Sample Preparation

null

مطالعات دما-حجم-فشار
PVT Studies

مطالعات دما-حجم-فشار
PVT Studies

null

گازسنجی
Gasometery

گازسنجی
Gasometery

null

نسبت گاز به نفت
Gas Oil Ratio

نسبت گاز به نفت
Gas Oil Ratio

برندها