• شرکت طاها کیمیا تجهیز

تجهیزات پیشنهاد شده برای آنالیز ویژه مغزه (SCAL) فراتر از روش های آنالیز معمولی مغزه (RCAL) هستند و تست های پیچیده تری را برای شناخت بهتر مخزن ارائه می دهند. تنوع گسترده آنالیز ویژه مغزه از خواص پتروفیزیکی تا خواص جریان سیالات، آسیب سازند و خواص سنگ می باشد.

null

تست و کالیبراسیون گشتاور
Torque Calibration & Testing

تست و کالیبراسیون گشتاور
Torque Calibration & Testing

null

تست و کاتلیبراسیون نیرو
Force Calibration & Testing

تست و کاتلیبراسیون نیرو
Force Calibration & Testing

null

پمپ ها
Pumps

null

متعلقات
Accessories

متعلقات
Accessories

null

خواص سنگهای شیلی
(Shale Rock Properties (SRP

خواص سنگهای شیلی
(Shale Rock Properties (SRP

null

ژئوشیمی
Geochemistry

ژئوشیمی
Geochemistry

null

Diamond Anvil
Cell Driving System

Diamond Anvil
Cell Driving System

null

خواص حفاری و انگیزشی
Drilling and Stimulation Properties

خواص حفاری و انگیزشی
Drilling and Stimulation Properties

null

انواع نگهدارنده مغزه
Core Holders

انواع نگهدارنده مغزه
Core Holders

null

تعیین مشخصات سیال
Fluid Characteristics

تعیین مشخصات سیال
Fluid Characteristics

برندها