• شرکت طاها کیمیا تجهیز

سیستم های آموزشی آنالیز مغزه به منظور کاربرد در دانشگاه ها و موسسات آموزشی طراحی شده اند و عموما از فرایندهای کنترل به صورت دستی استفاده می کنند. این تجهیزات به گونه ای طراحی شده اند که دانشجویان را با روشی شفاف و ساختاری با تئوری ها و فرایند های اندازه گیری مربوطه و دانش پتروفیزیک آشنا کنند.

null

Teaching-Training Systems for Core Analysis

دستگاه های آموزشی مغزه
Teaching-Training Systems

برندها