• شرکت طاها کیمیا تجهیز

تجهیزات پیشنهاد شده برای آنالیز ویژه مغزه (SCAL) فراتر از روش های آنالیز معمولی مغزه (RCAL) هستند و تست های پیچیده تری را برای شناخت بهتر مخزن ارائه می دهند. تنوع گسترده آنالیز ویژه مغزه از خواص پتروفیزیکی تا خواص جریان سیالات (fluid flow properties)، آسیب سازند (formation damage) و خواص سنگ می باشد. از این آنالیز برای تخمین و شناخت مخزن، توسعه مدل سازی مخازن، طراحی بهینه چاه و شناخت و درمان آسیب سازند استفاده می شود. نتایج بدست آمده از آنالیز ویژه مغزه به زمین شناسان، مهندسین مخزن و مهندسین حفاری در درک بهتر از شرایط چاه و قابلیت تولید بالقوه، بلند مدت و سودآوری میادین نفت و گاز کمک می کند.

null

تراوائی نسبی
(Relative Permeability)

تراوائی نسبی
(Relative Permeability)

null

مکانیک سنگ
(Rock Mechanics)

مکانیک سنگ
(Rock Mechanics)

null

ترشوندگی (سناتریفیوژ)
(Wettabiltiy (Centrifuge

ترشوندگی (سناتریفیوژ)
(Wettabiltiy (Centrifuge

null

آسیب سازند
(Formation Damage)

آسیب سازند
(Formation Damage)

null

خواص ژئولوژیک
(Geologic Properties)

خواص ژئولوژیک
(Geologic Properties)

null

پتروفیزیک
(Petrophysics)

پتروفیزیک
(Petrophysics)

null

فشار موئینگی
(Capillary Pressure)

فشار موئینگی
(Capillary Pressure)

null

سیلاب زنی مغزه
(Core Flooding)

سیلاب زنی مغزه
(Core Flooding)

null

خواص الکترونیکی
Resistivity Index) Electrical Properties)

خواص الکترونیکی
Resistivity Index) Electrical Properties)

برندها