• شرکت طاها کیمیا تجهیز
Pulse Decay Permeameter – PDP-200 Corelab

Pulse Decay Permeameter – PDP-200 Corelab

رایگان

دستگاه Pulse Decay Permeameter-PDP-200 برای اندازه گیری تراوایی نمونه هایی با تراوایی بسیار پایین مانند پوش سنگ ها (Cap Rock), ماسه سنگ های گازی متراکم (Tight Gas Sand Stone)  و … کاربرد دارد.

 این دستگاه از نظر ظاهری مشابه steady-state Ultra-Permeameter™ systems می باشد؛ اما، در این دستگاه از روش pulse decay استفاده شده است. این دستگاه برای تنظیم فشار فضای خالی نمونه, آن را ابتدا از سیال اشباع کرده و سپس یک پالس فشار جزیی را به نمونه اعمال می کند. بعد با ثبت داده های افت فشار بر حسب زمان تراوایی نمونه محاسبه می کند.

Product Description

برای دانلود برگه مشخصات فنی محصول روی لینک زیر کلیک فرمایید.

03-Pulse Decay Permeameter – PDP-200 data sheet